Poskytovatel:

Kontrola vozu, s.r.o., IČ: 24245020, se sídlem Praha 5, Holečkova 789/49, PSČ: 150 00
(dále také jen „KV“).

1. Úvodní ustanovení

1.1 KV vydává tyto Podmínky poskytování služby (dále také jen „PPS“), na jejichž základě zprostředkovává služby zákazníkům, jenž si je objednají.
1.2 „Poskytnutím služby“ se rozumí zprostředkování a následné vykonání vybrané služby pro zákazníka smluvními partnery KV v objednaném množství a rozsahu. Mezi hlavní služby KV patří především kontrola ojetých vozidel, které Zákazník hodlá zakoupit a stanovení verdiktu, zda KV koupi doporučuje, či zda je vůz nevyhovující z důvodů zjištěných závad či historii vozidla. KV pro zákazníka dále může zajišťovat zprostředkování financování vozu, pojištění vozu či výběr a zprostředkování koupi vozu a jeho případný dovoz ze zahraničí do ČR, včetně vyřízení veškeré administrace.
1.3 „Zákazníkem“ se rozumí libovolná osoba, ať již fyzická nebo právnická, které KV poskytuje službu.

2. Závaznost PPS

2.1 Tyto PPS jsou pro Zákazníky závazné od okamžiku, kdy se s nimi poprvé seznámili, a/nebo kdy je poprvé odsouhlasili, a/nebo kdy na ně bylo poprvé při jakékoliv kontraktaci stran odkázáno.
2.2 I když Zákazník standardně odkazuje na jiné podmínky (všeobecné obchodní podmínky), vzdává se okamžikem nabytí závaznosti těchto PPS jejich aplikace, a proto se použijí vždy výlučně tyto PPS, ledaže by KV jiné podmínky (všeobecné obchodní podmínky) výslovně a písemně na úkor těchto PPS akceptoval.

3. Uzavírání Smluv o pospkynutí služby

3.1 Poskytnutí služby je Zákazníkovi obstaráno KV na základě poptávky Zákazníka, ať již ve formě komunikace vedené mezi Zákazníkem a KV cestou sms, emailové korespondence, www formuláře, telefonického hovoru, či jinak, přičemž veškeré náklady komunikace ohledně poskytnutí služby si nese každá ze stran sama.

4. Podstatné náležitosti poskytnutí služby:

I. Povinnosti KV

 • KV se zavazuje chovat se k Zákazníkovi dle nejlepšího přesvědčení.
 • KV se zavazuje provádět kontroly vozů a jiné služby vždy řádně a pečlivě.
 • KV se zavazuje pomáhat Zákazníkům s výběrem vozu.
 • KV zprostředkuje důslednou kontrolu vybraných vozů a stanoví zákazníkovi možné budoucí náklady na opravy a informuje jej o celkovém stavu vozidla ústně, přímo v místě kontroly.
 • KV se zavazuje, že smluvní partneři budou připraveni v čas, na předem sjednaném místě se zákazníkem k poskytnutí služby.

II. Povinnosti Zákazníka

 • Zákazník se zavazuje cenu za poskytnutou službu uhradit předem, bezhotovostním převodem před poskytnutím služby.
 • Zákazník se zavazuje být připraven v čas na předem sjednaném místě s KV.
 • Zákazník souhlasí s tím, že pokud se na místo poskytnutí služby nedostaví včas a předem nenahlásí KV své zdržení (né však delší než jedna hodina), je KV oprávněno zrušit poskytnutí služby a zákazníkovi vrátit předem uhrazenou částku za poskytnutí služby poníženou o 500 Kč na pokrytí nákladů KV spojených s přepravou a čekáním na zákazníka a to v případě, že zákazník na předem sjednané místo nedorazí do jedné hodiny od předem sjednaného času ať už emailem, či sms.

III. Odpovědnost KV

 • KV neodpovídá za nezjištěné závady, původ vozidla ani za jeho technický stav. Veškerá tato odpovědnost nadále leží na prodejci vozidla, který se zákazníkem uzavřel smlouvu o prodeji vozidla.
 • KV na sebe po poskytnuté službě nebere jakoukoli zodpovědnost za stav ani původ vozu.

V. Cena za poskytnutí služby

 • Cenu za poskytnutou službu je Zákazník povinen uhradit předem, bezhotovostním převodem před poskytnutím služby.

5. Všeobecná ustanovení

5.1 Zákazníkovi nevzniká v souvislosti s poskytnutím služby a na jejím základě právo na náhradu škody, která se na vozidle může projevit a nebyla zjištěna při kontrole vozu. Toto zákazník bude komunikovat přímo s prodejcem vozu, s kterým uzavřel smlouvu o koupi vozu.
5.2 Veškeré právní vztahy vznikající mezi KV a Zákazníkem se řídí českým právním řádem.
5.3 Pro veškeré spory mezi KV a Zákazníkem vznikající přímo nebo nepřímo ze služeb poskytovaných KV je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo KV.
5.4 Znění těchto PPS je vyhotoveno v českém jazyce; v případě sporu nebo nejasností při výkladu znění v ostatních jazycích je vždy rozhodující znění v českém jazyce.
5.5 Tyto PP jsou platné a účinné od 15.10. 2012 a jsou zejména k nahlédnutí na webových stránkách KV.